Trợ giúp Datarolls

Nếu không có vấn đề nào bạn muốn xem, vui lòng đi qua 'Dịch vụ khách hàng' để để lại tin nhắn cho chúng tôi.

Trợ giúp Datarolls

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản sử dụng của DataRolls
Điều khoản chung
Khi đăng ký thành thành viên của DataRolls, mặc định quy định bạn đã chấp nhận hoàn toàn các quy định và yêu cầu. Điều khoản sử dụng tham gia điều tra DataRolls do quản trị viên biên tập liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia điều tra của thành viên. Điều khoản sử dụng này hoàn toàn thích hợp với tất cả các trạng thái phục vụ khác.
Điều 1: Điều kiện đăng ký thành viên DataRolls
1. Có thân phận công dân hợp pháp mới có thể đăng ký DataRolls.
2. Có một tài khoản email hợp pháp hoặc số điện thoại có thể nhận được tin nhắc thông báo của chúng tôi.
3. Lúc đăng ký, độ tuổi cần trên 14.
Điều 2: Các chú ý khi đăng ký DataRolls
1. Liên quan đến thủ tục đăng ký DataRolls, cần phải là người có nhu cầu muốn trở thành thành viên Daterol tiến hành, không được nhờ người khác đăng ký
2. Lúc đăng ký thành viên DataRolls, liên quan đến việc điền thông tin, thành viên DataRolls không được điền các thông tin giả tạo
3.Thành viên DataRolls đăng ký cùng lúc nhiều tài khoản 
Điều 3 Đăng nhập DataRolls và quản lý mật mã
1. Thành viên DataRolls sau khi đăng ký, trong lúc tiền hành trả lời các câu điều tra, cần sử dụng thông tin tên thành viên và mật mã được cấp bởi DataRolls.
2. Liên qua đến các thông tin tên thành viên và mật mã được DataRolls cấp, thành viên chịu hoàn thành trách nhiệm bảo mật
3. Thành viên DataRolls không được chuyển nhượng, cho mướn, thay đổi danh nghĩa, mua bán, hoặc bất kỳ hình thức nào khác để cung cấp cho bên thứ 3 đăng nhập vào DataRolls.
4. Do thành viên DataRolls sử dụng tài khoản DataRolls đăng nhập không cẩn thận, bị đánh bên thứ 3 đánh cấp hoặc lợi dụng, không cần biết nguyên nhân thuộc về hội viên hoặc thuộc về yếu tố khác, trang sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Điều thứ 4 Các hành vi bị DataRolls nghiêm cấm
Thành viên DataRolls không được có các hành vi, cũng không được có khả năng phát sinh các hành vi sau
1. Vi phạm các quy tắt chuẩn mực đạo đức tối thiểu
2. Vi phạm các quy định pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
3. Hành vi xâm hại đến bản quyền, hình ảnh, thông tin cá nhân và tài sản của Daterool.
4. Hành vi phỉ báng, tổn hại đến DataRolls và bên thứ 3
5. Hành vi sử dụng các thông tin làm ảnh hưởng đến DataRolls và bên thứ 3
6. Hành vi gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh của trang
7. Hành vi giả mạo, các thông tin vi phạm sự thật để đăng ký trả lời điều tra
8. Hành vi mua bán hoặc có ý định mua bán các hoạt động của trang chưa được sự đồng ý của trang
9. Hành vi đăng ký giả mạo, hoặc đăng ký nhiều thông tin trên trang
10. Hành vi đăng nhập trái phép các thông tin của thành viên DataRolls
Điều 5 Nghĩa vụ bảo mật của DataRolls
1. Liên quan đến các thông tin điều tra hoặc đại khái nội dung trả lời điều tra hoặc bất kỳ thông tin có liên quan đến điều tra, cho dù thanh viên DataRolls có trả lời hay không, DataRolls chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo mật, không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bên thứ 3
2. Định nghĩa nghĩa vụ bảo mật hạng mục: nghĩa vụ bảo mật bao gồm nhưng không hạn chế bất kỳ phương pháp/hình thức tiết lội các thông tin liên quan đến nội dung điều tra, thông tin cá nhân của thành viên DataRolls cho bên thứ ba cũng như sử dụng số liệu của trang web, số liệu hình ảnh, video hoặc bất kỳ số liệu nào liên quan đến trả lời điều tra, đồng thời cũng không tiết lội bất kỳ thông tin nào không liên quan đến điều tra.
Điều 6 Email nhận gửi
1. Thành viên DataRolls sử dụng email gửi nhận, email này phải hoàn toàn giống với email thành viên đã đăng ký với DataRolls
2. Nếu như thành viên sử dụng email để gửi, nhận thông tin từ DataRolls không giống với lúc đăng ký thì nếu có phát sinh các tổn hại hoặc mất mắc, trang sẽ hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
3. Thành viên DataRolls trả lời mail cần làm theo phương thức hướng dẫn của trang để trả lời
4. Nếu thành viên DataRolls không dựa theo phương thức chỉ định để trả lời, nếu phát sinh các tổn hai và mất mắc, DataRolls sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
5. Trang sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc ghi chép các thông tin nội dung trong mail 
6. Nếu bạn thông qua email gửi thử đến DataRolls, hoặc Daterol gửi mail cho bạn xuất hiện tình trạng trong quá trình gửi bị chậm trễ đã đến việc tổn thất hoặc mất mát, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
7. Nếu chúng tôi gửi mail cho thành viên trong một thời gian dài không gửi thành công, không cần thông qua sự đồng ý của thành viên, chúng tôi có thể tạm thời dừng gửi mail hoặc cắt tư cách thành viên của DataRolls
8. Liên quan đến nội dung chúng tôi gửi mail đến thành viên của DataRolls, chỉ giới hạn trong nội dung DataRolls gửi mail cho thành viên, ngoài trừ có thêm quy định, thành viên không được tiếc lội hoặc gửi nội dung cho bên thứ 3, cũng không được công khai nội dung trong các trang mạng xã hội khác.
Điều 7 Phần thưởng cho câu trả lời
1. Là phần thưởng cho các câu trả lời , mức điểm thưởng được quy định dựa theo thang điểm của Website
2. Điểm thưởng chỉ có hiệu lực với thành viên cố định của DataRolls, không được mua bán, chuyển nhượng, không được cộng gộp từ nhiều thành viên khác. 
3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như bạn trong quá trình đăng ký điền các thông tin không chính xác dẫn đến việc không nhận được tiền thưởng trong quá trình đổi tiền.
Điều 8 Bản quyền
1. Liên quan đến các thông tin do chúng tôi gửi đến thành viên DataRolls, bao gồm các tác phẩm và các bản quyền có liên quan, tất cả thuộc về chúng tôi, khách hàng hoặc bên có chỉ định khác. Thông tin cung cấp từ DataRolls cho thành viên không có ý nghĩa là cung cấp thành viên bản quyền. Nếu không được sự cho phép của chúng tôi, thành viên không được sử dụng các thông tin này.
2. Các thông tin do thành viên muốn DataRolls cung cấp (Dưới đây là "Thông tin trả lời") có liên quan đến các tác phẩm hoặc các bản quyền thuộc về website. Chúng tôi có thể tự do lựa chọn, thay đổi cũng như chỉnh sửa để trả lời thành viên. Ngoài ra, thành viên DataRolls không được sử dụng bất kỳ thông tin nào nêu trên có lên quan đên bản quyền.
Điều 9 Xóa bỏ tài khoản DataRolls
1. Thành viên lúc muốn xóa tài khoản DataRolls, cần dựa theo theo quy trình để tiến hành thử tục thoát khỏi DataRolls. Sau khi làm các thủ tục thoát khỏi DataRolls, tất cả các thông tin sẽ được xóa đi trong hệ thống website bên chúng tôi
2. Thành viên DataRolls sau khi làm thủ tục xóa tài khoản sẽ mất đi tất cả điểm và các quyền lợi phục vụ có liên quan. Thành viên không có quyền yên cầu lấy lại bất kỳ thông tin nào.
Điều 10 Tạm thời dừng/hủy bỏ hoặc theo dõi người điều tra
Các hành vi dưới đây của thành viên DataRolls, không cần trưng cầu ý kiến của thành viên DataRolls, chúng tôi có thể dừng việc gửi các thư mời điều tra, cũng có thể tạm thời dừng/hủy tư cách thành viên 
1. Vi phạm bất kỳ các quy định nào từ phía chúng tôi
2. Chúng tôi xác định thành vên có dấu hiệu trả lời mâu thuẩn, đăng ký nhiều lần, giả mạo đăng ký hoặc bất kỳ các hành vi phi pháp nào có liên quan.
3. Khi chúng tôi dừng gửi điều tra hoặc tạm thời dừng/hủy tư cách thành viên DataRolls, có thể tạm thời dừng/đăng xuất các quyền lợi, lợi ích có liên quan đến. Trong tình trạng đó, chúng tôi không có trách nhiệm gửi cho thành viên bất kỳ điều tra nào, cũng không có nghĩa vụ trả lời bất kỳ thắc mắc nào của thành viên. Thành viên DataRolls cần biết nắm rỏ các thông tin này
4. Khi chúng tôi hủy tư cách thành viên DataRolls, sẽ xóa bỏ tất cả các thông tin liên quan đến thành viên bao gồm thông tin cá nhân, điểm thưởng và bất kỳ thông tin nào liên quan đến thành viên này.
Điều 11 Trách nhiệm
1. Trong mục phục vụ, sử dụng các sản phẩm dùng thử hoặc do DataRolls hủy thác, thành viên của DataRolls cần dựa trên sự hướng dẫn của để sử dụng sản phẩm. Nếu do thành viên không dựa trên sự hướng dẫn của DataRolls sử dụng dẫn đến bất kỳ sự mất mát hoặc tổn thất nào, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
2. Do thông tin mạng hoặc do sự cố của mạng dẫn đến gián đoạn, kéo dài, số liệu vắng đoạn, mất mát dẫn đến sự mất mát hoặc tổn hại, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
3. Nếu như thành viên DataRolls vi phạm các quy định trên, dẫn đến sự tổn thất của chúng tôi hoặc bên thứ 3, chúng tôi sẽ xóa bỏ toàn bộ số điểm của thành viên, đồng thời có quyền yêu cầu thành viên DataRolls bồi thường thiệt hại.
Điều 12  Liên quan đến thay đổi nội dung, vắng đoạn, dừng hoặc hủy bỏ phục vụ
1. Cho dù thành viên DataRolls có đồng ý hay không, hoặc không cần thông qua thông báo, chúng tôi có thể tùy ý thay đổi điều khoản phục vụ cũng như vắng đoạn, dùng hoặc hủy bỏ.
2. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc mất mát hoặc tổn thất do việc thay đổi các quyết định thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt các điều khoản phục vụ
Liên quan đến các ký kết, chấp hành, giải thích hoặc giải quyết các tranh chấp điều căn cứ theo pháp luật của Việt Nam. Nếu như trang web và thành viên của DataRolls phát sinh các tranh chấp, thành viên có thể tiến hành tố cáo với toàn án Việt Nam. Cho dù bất kỳ viện kiểm xoát nào phán quyết bất kỳ điều lệ nào không phù hợp, trái pháp luật, hiệu lực của các điều khoản điều không bị ảnh hưởng. 
Trợ giúp Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật
Khảo sát trả tiền trực tuyến, thường xuyên được gửi bởi nhiều đối tác quốc tế. Chúng tôi trân trọng ý kiến của bạn. Hoàn thành các khảo sát nhanh chóng, an toàn và dễ dàng sẽ giúp bạn kiếm tiền một cách an toàn trên Internet từ nhà.
Copyright © 2024 , DataRolls